Skip to content

Inkoopvoorwaarden

Algemene Inkoopvoorwaarden Beekenkamp Verpakkingen B.V.

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beekenkamp Verpakkingen B.V. gevestigd en kantoor­hou­dende te Maasdijk, gemeente Westland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27221212 (hierna: “Beekenkamp”).

Onder de in deze algemene inkoopvoorwaarden (hierna: “deze inkoopvoorwaarden”) gehanteerde begrippen wordt verstaan:

Leverancier: degene met wie schriftelijk levering van roerende zaken en/of het verrichten van diensten wordt of is overeengekomen;

Goederen: roerende zaken welke worden geleverd op grond van een overeenkomst tussen Beekenkamp en Leverancier;

Verrichten van diensten: het verrichten van werkzaamheden.

 

 1. Toepasselijkheid

1.1           Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van goederen en/of diensten aan Beekenkamp, tenzij in bijzondere gevallen schriftelijk daarvan is afgeweken.

1.2           Deze inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten waarin Beekenkamp als koper c.q. opdrachtgever optreedt.

1.3           Deze inkoopvoorwaarden zijn volledig van toepassing, behalve voor zover schriftelijk anders is overeengekomen.

1.4           De toepasselijkheid van algemene voorwaarden die Leverancier gebruikt, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze expliciet in een schriftelijke overeenkomst door Beekenkamp zijn aanvaard.

1.5           Indien Leverancier gebruik maakt van diensten van derden in welke vorm dan ook, dan zal Leverancier bedingen dat deze derden eveneens aan deze inkoopvoorwaarden zullen zijn gebonden.

1.6           Wanneer deze inkoopvoorwaarden tussentijds door Beekenkamp worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen Beekenkamp en Leverancier tot stand gekomen overeenkomst.

1.7           Voorwaarden c.q. bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze inkoopvoorwaarden voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.

1.8           Indien enige bepaling van deze inkoopvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze inkoopvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Beekenkamp in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

 

 1. Totstandkoming overeenkomst

2.1           Alle aanbiedingen van een Leverancier dienen schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) te worden gedaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2           Elk aanbod van een Leverancier is onherroepelijk gedurende een termijn van dertig (30) dagen nadat het aanbod door Beekenkamp is ontvangen.

2.3           Een overeenkomst komt niet eerder tot stand dan nadat Beekenkamp het aanbod van Leverancier schriftelijk heeft aanvaard dan wel een mondelinge aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

2.4           Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van door Beekenkamp ter beschikking gestelde of door haar goedgekeurde tekeningen, modellen, specificaties, instructies, keuringsvoorschriften en dergelijke, maken deze deel uit van de overeenkomst.

2.5           Wijziging van of aanvulling op de overeenkomst kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

 

 1. Prijs

3.1           De overeengekomen prijs is vast, tenzij de overeenkomst tussen Beekenkamp en Leverancier de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de prijsaanpassing plaatsvindt.

3.2           Eventuele prijsaanpassingen kunnen pas dan worden geëffectueerd, nadat Beekenkamp hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3.3           Indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die bij de totstandkoming van de overeenkomst niet waren te voorzien en die hun invloed hebben op prijsbepalende factoren als loonkosten of materiaalprijzen, is Leverancier niet gerechtigd Beekenkamp hiervoor een prijsverhoging te berekenen, tenzij Beekenkamp hiermee schriftelijk heeft ingestemd.

3.4           De overeengekomen prijs is exclusief omzetbelasting (BTW) met aparte vermelding op de factuur van: de overeengekomen prijs en de BTW en een specificatie van de levering, alsmede de vermelding van de contactpersoon van Beekenkamp.

3.5           De overeengekomen prijs is inclusief alle kosten en rechten, transport(-verzekering), verpakking, reis- en verblijfkosten, keuringen, beproevingen, certificaten, gebruiksaanwijzingen en dergelijke, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6           De overeengekomen prijs luidt in Euro’s (€),tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.7           De prijzen zijn gebaseerd op de leveringsconditie ‘Franco inclusief rechten’ op de overeengekomen plaats van levering.

 

 1. Leveringscondities

4.1           Levering geschiedt ‘Franco inclusief rechten’ op de overeengekomen plaats van levering, op het overeengekomen tijdstip en binnen de overeengekomen termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2           Het onder lid 1 van dit artikel gestelde brengt met zich mee dat voor alle vormen van transport geldt dat Leverancier het transport zal regelen en de kosten voor zijn rekening komen tot aan de overeengekomen plaats van levering, althans de onder lid 3 van dit artikel genoemde plaats, inclusief het lossen en de eventuele doorvoer. Leverancier exporteert en regelt eventuele transitformaliteiten, importeert en betaalt alle kosten, importheffingen en BTW. Ten aanzien van de verzekering gelden geen andere afspraken dan dat Leverancier hiervoor zelf zorgdraagt.

4.3           Indien Beekenkamp voordat de levering heeft plaatsgevonden, verlangt dat levering zal geschieden op een andere plaats dan de eerder overeengekomen, dan is Leverancier verplicht hieraan te voldoen, ten aanzien van grondstoffen indien deze andere plaats van levering binnen of nabij het grondgebied van gemeente Westland te Nederland of Grobbendonk te België gelegen is en ten aanzien van handelsartikelen indien deze andere plaats van levering de vestigingsplaats van de klant c.q. afnemer van Beekenkamp is.

4.4           Beekenkamp behoudt zich het recht voor niet overeengekomen (deel-)leveringen voor rekening en risico van Leverancier te retourneren. In geval niet de overeengekomen hoeveelheden en/of kwaliteit worden geleverd en in geval deze afwijking groter is dan binnen de desbetreffende branche gebruikelijk, is Beekenkamp gerechtigd het meerdere en in geval van minder de gehele levering te weigeren en / of voor rekening van Leverancier te retourneren.

4.5           Op verzoek van Beekenkamp is Leverancier gehouden om Beekenkamp een productie-/uitvoerings-/leveringsplanning te verstrekken en/of medewerking te verlenen aan een voortgangscontrole.

 

 1. Levertijd

5.1.          Leverancier is verplicht de overeenkomst binnen de in de overeenkomst vermelde termijn(en) uit te voeren.

5.2           Als moment waarop de goederen geleverd dienen te worden of te verrichten diensten uitgevoerd dienen te zijn geldt de dag en eventueel het tijdstip die op de overeenkomst staat of staan vermeld.

5.3           Indien Leverancier op enige wijze vervroegd wenst na te komen is daarvoor de schriftelijke toestemming van Beekenkamp vereist. Ook bij vervroegde nakoming zal Beekenkamp betalen conform de overeengekomen betalingstermijn vanaf de oorspronkelijk overeengekomen leveringsdatum.

5.4           In geval Beekenkamp wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de levering op het overeengekomen tijdstip te ontvangen dan wel de te verrichten diensten niet kunnen worden uitgevoerd, zal Leverancier op verzoek van Beekenkamp de levering of de te verrichten diensten uitstellen gedurende een door Beekenkamp te bepalen redelijke periode.

5.5           De in de overeenkomst vermelde levertijd is bindend en geldt als fatale termijn. Indien Leverancier een overschrijding van de levertijd verwacht zal hij dit zonder uitstel schriftelijk onder opgaaf van redenen aan Beekenkamp mededelen, onverminderd het bepaalde in het volgende lid van dit artikel.

5.6           Bij overschrijding van de levertijd is Beekenkamp gerechtigd, mits in redelijkheid, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst door middel van een schrijven met bericht van ontvangst buiten rechte te ontbinden. Een en ander met alle gevolgen als omschreven in deze inkoopvoorwaarden (artikel: “Ontbinding”). Beekenkamp is niet tot ontbinding gerechtigd indien Leverancier kan aantonen in zijn belangen bij ontbinding van de overeenkomst meer te worden geschaad dan de belangen van Beekenkamp ingeval van vertraagde uitvoering van de levering. Leverancier is in dat geval aansprakelijk voor de door Beekenkamp geleden schade.

5.7           Bij overschrijding van de levertijd als gevolg van overmacht aan de zijde van Leverancier of als gevolg van het niet tijdig aan Leverancier ter beschikking stellen van goederen, diensten, tekeningen, berekeningen en andere voor Leverancier noodzakelijk geachte gegevens, ontstaat geen recht tot annulering van de opdracht dan wel ontbinding van de overeenkomst, noch tot weigering van goederen of uitvoering van werken of het eisen van enige schadevergoeding, mits Beekenkamp schriftelijk verklaart met de overschrijding van de levertijd akkoord te zijn.

 

 1. Conformiteit

6.1.          De afgeleverde goederen moeten aan de overeenkomst beantwoorden, zij beantwoorden niet aan de overeenkomst, indien zijn niet de eigenschappen bezitten die Beekenkamp op grond van de overeenkomst mocht verwachten.

6.2           Voor zover geen nadere beschrijving van de aan de goederen te stellen eisen is gegeven, dienen zij in ieder geval van goede kwaliteit te zijn en tenminste aan de gebruikelijke eisen van deugdelijkheid, doelmatigheid en afwerking te voldoen.

6.3           Beekenkamp kan er geen beroep op doen dat de goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, indien zij Leverancier daarvan niet in kennis heeft gesteld binnen vier (4) weken nadat zij dit heeft ontdekt. Indien echter Leverancier de goederen keurt of controleert, moet de kennisgeving van tekortkomingen die zij daarbij redelijkerwijs had behoren te ontdekken, geschieden binnen vier (4) weken nadat de keuring of controle is voltooid.

6.4           Af te leveren goeden dienen te voldoen aan vereisten conform instructie van Beekenkamp. Af te leveren goederen kunnen bestaan uit matrijzen, grondstoffen en/of handelsartikelen. Grondstoffen kunnen bestaan uit oorspronkelijk (“virgin”) materiaal of uit gerecycled materiaal. Ten aanzien van oorspronkelijk materiaal dient beschikbaar te zijn en dient Leverancier aan Beekenkamp te verstrekken: een “technical datasheet” (TDS) en een “safety data sheet” (MSDS) of een “food contact statement” (FCS) of een “Declaration of compliance” (DoC), zijnde een veiligheidsinformatieblad of een analysecertificaat waaruit dient te volgen dat de grondstof uitsluitend voedselveilige materialen bevat. Ten aanzien van gerecyclede kunststoffen (zoals maalgoed en regeneraat) dienen de materialen zwaarmetaal vrij te zijn en vrij te zijn van vervuiling (zoals metaal, hout, stof, papier) en droog en stofvrij te zijn.

 

 1. Uitvoering en kwaliteit van de verrichte diensten en aanvullende diensten

7.1           Het resultaat van de verrichte diensten dient te voldoen aan het gestelde in de overeenkomst. De werkzaamheden dienen met goed vakmanschap te zijn uitgevoerd. Leverancier zal voor het verrichten van diensten uitsluitend gebruik maken van betrouwbare en vakkundige personen.

7.2           Leverancier moet het verrichten van diensten onderbreken als naar het oordeel van Beekenkamp haar bedrijfsomstandigheden dit noodzakelijk maken. Heeft deze onderbreking bij Leverancier een kostenverhoging tot gevolg dan wordt hierover overleg gepleegd tussen Leverancier en Beekenkamp.

7.3           Indien de diensten dan wel eventuele aanvullende diensten naar de mening van Beekenkamp niet zijn uitgevoerd conform de vereisten zoals beschreven in de overeenkomst en/of het personeel van Leverancier zich bij de uitvoering van hun werkzaamheden niet houdt aan alle voorwaarden van de overeenkomst, zal Beekenkamp hiervan onverwijld Leverancier op de hoogte stellen. Leverancier zal onmiddellijk alle noodzakelijke maatregelen nemen teneinde zeker te              stellen dat de diensten en eventuele aanvullende diensten worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen in de overeenkomst.

7.4           Indien Leverancier tijdens het verrichten van de diensten ontdekt dat aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn die tijdens het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs niet konden worden voorzien, dient Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk melding te maken bij Beekenkamp. De aanvullende werkzaamheden kunnen slechts na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Beekenkamp voor haar rekening worden uitgevoerd.

 

 1. Kwaliteit, Garantie en Keuring

8.1           Met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst zal Leverancier geheel voldoen aan alle relevante wetten en regels van overheidswege en in het bezit zijn en handelen volgens alle bij de wet verplichte vergunningen.

8.2           Afhankelijk van de aard van de geleverde goederen en/of prestaties wordt na aflevering of voltooiing tussen Beekenkamp en Leverancier een garantietermijn overeengekomen van tenminste twaalf (12) maanden. Indien echter door Leverancier in het algemeen een langere garantietermijn wordt              aangehouden dan twaalf (12) maanden geldt deze langere garantietermijn.

8.3           Garantiebescheiden zijn gesteld in de Nederlandse dan wel Engelse taal.

8.4           Beekenkamp is te allen tijde gerechtigd tot keuring van de goederen. De keuring kan plaatsvinden zowel voorafgaand aan, tijdens of na de levering.

8.5           Bij afkeuring na levering blijven risico en eigendom bij Leverancier. Beekenkamp zal van een eventuele afkeuring schriftelijk mededeling doen aan Leverancier.

8.6           Eventuele betaling van de factuur houdt uitdrukkelijk niet in dat de goederen door Beekenkamp zijn goedgekeurd.

8.7           Bij afkeuring zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier en heeft Beekenkamp het recht om, onverminderd al haar overige rechten, waaronder opschorting van betaling, Leverancier alsnog in de gelegenheid te stellen om voor behoorlijke nakoming van de overeenkomst te zorgen.

 

 1. Betaling

9.1.          Facturatie door Leverancier geschiedt nadat de goederen zijn geleverd en/of de diensten zijn verricht, tenzij bij schriftelijke overeenkomst met Beekenkamp hiervan wordt afgeweken.

9.2           De door Beekenkamp te betalen bedragen voor de geleverde goederen en/of verrichte diensten zullen door Leverancier worden gefactureerd en verzonden en de facturen zullen tenminste de volgende gegevens bevatten: ordernummer, factuurdatum, specificatie van de geleverde goederen en/of diensten en aantallen, naam opdrachtgever, BTW. Facturen worden per e-mail (dan wel indien per e-mail niet mogelijk is, per post) verstuurd naar het factuuradres zoals vermeld in de overeenkomst. Leverancier zal met betrekking tot de facturering naar aanwijzingen van Beekenkamp handelen.

9.3           Beekenkamp zal facturen binnen dertig dagen na ontvangst voldoen, tenzij een betalingskorting is afgesproken bij betaling binnen 8 dagen, mits deze facturen voldoen aan de gegevens zoals gespecificeerd in dit artikel en tenzij de situatie zoals beschreven in dit artikel zich voordoet. Indien de factuur niet voldoet aan de gegevens zoals genoemd in dit artikel zal Beekenkamp Leverancier hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen.

9.4           Indien er volgens Beekenkamp gebreken kleven aan een geleverd goed en/of een dienst niet deugdelijk is verricht, is Beekenkamp gerechtigd betaling te weigeren of haar betalingsverplichting op te schorten met betrekking tot de geleverde goederen en/of verrichte diensten waaromtrent de klachten kenbaar zijn gemaakt.

9.5           Indien Beekenkamp een factuur geheel of gedeeltelijk betwist of indien de factuur op enigerlei wijze incorrect is opgesteld of ingediend, heeft Beekenkamp het recht het betwiste bedrag niet te betalen. Beekenkamp zal Leverancier op de hoogte stellen van de redenen en partijen zullen een dergelijk geschil zo snel mogelijk oplossen.

9.6           De bij de goederen behorende bescheiden, zoals certificaten, paklijsten, attesten, instructieboeken, onderhoudsvoorschriften en dergelijke, dienen met de (af)levering van de goederen en/of diensten te worden meegeleverd. Bij grondstoffen dient een weegbon/-brief te worden meegeleverd. Indien de bij de goederen behorende bescheiden ontbreken heeft Beekenkamp het recht de betaling op te schorten.

9.7           Met betaling van de factuur wordt geen afstand gedaan van rechten en vorderingen die Beekenkamp heeft jegens Leverancier.

 

 1. Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1         Zonder uitdrukkelijke toestemming van Beekenkamp is het Leverancier niet toegestaan de overeenkomst over te dragen aan derden, Beekenkamp heeft het recht aan de toestemming voorwaarden te verbinden.

10.2         Leverancier blijft volledig aansprakelijk en verantwoordelijk met betrekking tot door derden in verband met de opdracht voor Beekenkamp verrichte diensten of geleverde producten.

 

 1. Verpakking en transport

11.1         Leverancier draagt zorg voor een behoorlijke verpakking en een zodanige beveiliging en vervoer van de goederen, dat deze in goede staat het afleveradres bereiken en het lossen aldaar veilig kan geschieden. Leverancier is er voor verantwoordelijk dat de (inter)nationale voorschriften inzake verpakking en vervoer door hem alsmede door de door hem gecontracteerde vervoerders worden nageleefd.

11.2         Alle verpakkingen, met uitzondering van leenemballage, wordt bij levering eigendom van Beekenkamp. Als Beekenkamp dit wenst dient Leverancier emballage terug te nemen zonder daarvoor Beekenkamp kosten in rekening te brengen.

11.3         Leenemballage dient door Leverancier duidelijk als zodanig te worden gekenmerkt.

11.4         Retourzending van leenemballage geschiedt voor rekening en risico van Leverancier naar een door hem op te geven bestemming.

11.5         Leverancier dient er naar te streven de goederen zodanig te verpakken dat zo weinig mogelijk milieubelasting ontstaat. Leverancier dient er voor te zorgen dat de wijze van verpakken van de goederen en deze verpakking op zich zelf ook op andere wijze geen bedreiging voor de veiligheid, welzijn of gezondheid kunnen vormen. Dit alles beoordeeld volgens de stand van de wetenschap ten tijde van de levering.

 

 1. Milieugevaarlijke stoffen

12.1         Leverancier dient voor het tot stand komen van de overeenkomst schriftelijk te melden of de aangeboden en te leveren goederen milieugevaarlijke stoffen bevatten, die vrij kunnen komen zowel tijdens het normale gebruik, alsook bij reparaties, onderhoud of calamiteiten, het verwijderen, opslaan, storten, verplaatsen, afvoeren, dan wel vernietigen aan het einde van de levensduur van de desbetreffende goederen.

Indien dit het geval is dient Leverancier bij de aflevering een duidelijke instructie te voegen met preventieve maatregelen hoe het vrijkomen dient te worden voorkomen. Bovendien dient Leverancier de maatregelen te vermelden, die getroffen dienen te worden om personeel en medewerkers van Beekenkamp in geval van vrijkomen van deze stoffen te beschermen.

 

 1. Risico en eigendomsovergang

13.1         De eigendom van de goederen gaat over op Beekenkamp op het kritisch moment zoals bepaald in dit artikel, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

13.2         Het kritisch moment met betrekking tot het risico voor de goederen en de kosten is het moment dat Leverancier de goederen aan Beekenkamp ter beschikking stelt op de in deze inkoopvoorwaarden genoemde plaats van levering.

13.3         Indien door Beekenkamp in het kader van de overeenkomst deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering, verschaft Leverancier aan Beekenkamp bij deze het eigendom van elk afzonderlijk goed, inclusief onderdelen en materialen op het moment dat dit in het bedrijf van Leverancier aanwezig is. Dit geldt eveneens in geval van fabricage, waarvan door Leverancier met fabricage is aangevangen, voor zover deelbetalingen op die goederen of fabricage         betrekking hebben.

13.4         Indien door Beekenkamp in het kader van de overeenkomst tot het leveren van een prestatie in de vorm van een dienst of een advies deelbetalingen worden verricht vooruitlopend op de gehele levering van deze dienst of dit advies, verschaft Leverancier Beekenkamp de eigendom van de rechten op dat deel dat reeds werd geleverd. Het staat Beekenkamp vrij over deze resultaten te beschikken, zoals bepaald in de oorspronkelijke overeenkomst.

13.5         Leverancier dient de eigendommen van Beekenkamp als zodanig te markeren en veilig te bewaren tot het moment van aflevering aan Beekenkamp. Leverancier zal derden geen toegang tot deze goederen

verlenen of deze op tentoonstellingen laten zien of hierover beschikken of aan derden ter beschikking stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beekenkamp.

 

 1. Geheimhouding

14.1         Leverancier, diens personeel en degenen die door de Leverancier zijn ingehuurd, zijn verplicht tot volledige geheimhouding ten aanzien van alle gegevens die hen uit hoofde van de relatie met Beekenkamp ter kennis zijn gekomen. Het is Leverancier verboden de bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

14.2         Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelen in strijd met de verplichtingen in dit artikel.

14.3         De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering van de overeenkomst onverminderd van kracht.

 

 1. Intellectueel eigendom

15.1         Leverancier stelt Beekenkamp schadeloos en vrijwaart deze tegen alle schade die mocht ontstaan ten gevolge van enige door of vanwege Leverancier veroorzaakte inbreuk of gepretendeerde inbreuk op welke intellectueel of industrieel eigendomsrecht of overig recht van derden dan ook.

15.2         Ten aanzien van de door Beekenkamp verschafte tekeningen, ramingen, schema’s, ontwerpen en dergelijke behoudt Beekenkamp zich het eigendoms- en auteursrecht voor. Deze mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Beekenkamp noch geheel, noch gedeeltelijk worden gekopieerd en/of aan derden worden getoond of ter hand gesteld, of door Leverancier worden gebruikt ter vervaardiging van goederen of uitvoering van soortgelijke werken voor derden.

15.3         Het intellectueel eigendomsrecht op alle informatie die Leverancier in het kader van de overeenkomst vervaardigt en/of verstrekt berust te allen tijde bij Beekenkamp. Beekenkamp verkrijgt daarmee het vrije gebruiksrecht. De vergoeding voor dit gebruiksrecht is in de prijs inbegrepen.

 

 1. Cessieverbod en verrekening

16.1         Het is Leverancier, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Beekenkamp, verboden om zijn vorderingen op Beekenkamp over te dragen aan derden.

16.2         Beekenkamp is steeds bevoegd al hetgeen Beekenkamp schuldig is aan Leverancier, te verrekenen met hetgeen Leverancier of de aan Leverancier gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan Beekenkamp schuldig is of zijn.

 

 1. Wijzigingen

17.1         Beekenkamp is op redelijke gronden gerechtigd te verlangen dat de ordergrootte en/of de hoedanigheid van de te leveren goederen en/of prestaties wordt gewijzigd. Beekenkamp is gerechtigd modificaties aan te brengen in tekeningen, modellen, instructies, specificaties en dergelijke met betrekking tot de te leveren goederen of prestaties.

17.2         Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen prijs en/of levertijd zal Leverancier, alvorens aan die wijziging gevolg te geven, Beekenkamp hierover binnen vijf (5) werkdagen schriftelijk informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of levertijd naar het oordeel van Beekenkamp onredelijk zijn in verhouding tot de aard en de omvang van de wijzigingen, heeft Beekenkamp het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden onredelijk zou zijn.

17.3         Een ontbinding op grond van het vorige lid geeft geen der partijen een recht op    vergoeding van enigerlei schade.

17.4         Het is Leverancier niet toegestaan wijzigingen aan goederen of prestaties aan te brengen of uit te voeren zonder schriftelijke opdracht of schriftelijke toestemming van Beekenkamp.

 

 1. Aansprakelijkheid

18.1         Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Beekenkamp of derden wordt geleden als gevolg van een gebrek in zijn product dat daardoor niet de veiligheid biedt die men gerechtvaardigd is te verwachten.

18.2         Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die door Beekenkamp of derden wordt geleden als gevolg van handelen of nalaten van hemzelf of zijn personeel of van diegenen die door hem bij de uitvoering van de overeenkomst         zijn betrokken.

18.3         Leverancier vrijwaart Beekenkamp voor aanspraken van derden op vergoeding van schade op grond van aansprakelijkheid als bedoeld in de beide vorige leden en zal op het eerste verzoek van Beekenkamp een schikking treffen met deze derden, dan wel zich in rechte, in plaats van of gezamenlijk met Beekenkamp – een en ander ter beoordeling van Beekenkamp – verweren tegen aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld.

18.4         Voor toepassing van dit artikel worden personeelsleden en medewerkers van Beekenkamp mede als derden aangemerkt.

18.5         Beekenkamp kan van Leverancier verlangen zich tegen aansprakelijkheid te verzekeren en geeft Beekenkamp desgewenst inzage in de polissen.

 

 1. Ontbinding

19.1         Indien Leverancier een verplichting uit hoofde van de overeenkomst of van andere daaruit voortvloeiende overeenkomsten niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling en ingeval van stillegging, liquidatie of overname of enig daarmee vergelijkbare toestand van de           onderneming van Leverancier, is Leverancier van rechtswege in verzuim. Beekenkamp heeft in deze gevallen het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te beëindigen door middel van een schrijven met bericht van ontvangst aan Leverancier en/of betalingsverplichtingen op te schorten en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor rekening van Leverancier aan derden op te dragen zonder dat Beekenkamp tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Beekenkamp verder toekomende rechten daaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.

 

 1. Overmacht

20.1         Indien een van de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort voor de duur dat niet kan worden nagekomen zonder dat partijen ten opzichte van elkaar tot schadevergoeding zijn verplicht.

20.2         De partij die zich op niet toerekenbare tekortkoming beroept dient dit aan de andere partij kenbaar te maken binnen 24 uur na het intreden van de overmachtsituatie. De eerstgenoemde partij dient het beroep op een niet toerekenbare tekortkoming tegenover de wederpartij met bewijs te staven.

20.3         Gebeurtenissen als stakingen en werkonderbrekingen vormen geen aanleiding tot een beroep op niet toerekenbare tekortkoming, evenmin als wanprestatie van toeleveranciers of anderen van wie Leverancier goederen en/of diensten betrekt.

20.4         Indien de overmachtsituatie langer duurt dan dertig (30) kalenderdagen, of indien deze langere duur al eerder vaststaat, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen. Partijen zijn ten opzichte van elkaar niet tot schadevergoeding verplicht.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

21.1         Op alle overeenkomsten, waarop deze inkoopvoorwaarden toepasselijk zijn, is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen Beekenkamp en Leverancier gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

Back To Top