Skip to content

GENERAL TERMS

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BEEKENKAMP VERPAKKINGEN B.V.

van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beekenkamp Verpakkingen B.V. gevestigd en

kantoorhoudende te Maasdijk, gemeente Westland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel en Fabrieken te Den Haag onder nummer 27221212.

I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1:

Onderhavige Algemene leveringsvoorwaarden van Beekenkamp Verpakkingen B.V. (hierna ook te noemen:

“deze voorwaarden) zijn, bij uitsluiting van (iedere) andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle

aanbiedingen en op alle overeenkomsten betreffende uitvoeringen van werk, werkzaamheden en/of leveringen,

aangegaan door Beekenkamp Verpakkingen B.V. (hierna ook te noemen: “wij”). Het gebruik en/of van toepassing

zijn van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Wanneer deze voorwaarden tussentijds door ons wordt gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na

het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen ons en de opdrachtgever tot stand gekomen

overeenkomst.

Voorwaarden c.q. bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze voorwaarden voor zover

sprake is van tegenstrijdigheid.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze

voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de opdrachtgever en wij in overleg treden teneinde nieuwe

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk

het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

II AANBIEDINGEN

Artikel 2:

Aanbiedingen, ongeacht de vorm, zijn vrijblijvend, totdat de daaruit voortvloeiende opdracht op de wijze als

omschreven in artikel 7 bindend is geworden.

Artikel 3:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door de onjuistheden in de door ons verstrekte adviezen en

gegevens met betrekking tot te leveren producten, behalve in geval van grove schuld en opzet.

Artikel 4:

Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoorts, door ons vervaardigd in het kader van de

opdrachten op bestelling zijn ons eigendom en blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel is uitgevoerd. De

tekeningen etc. mogen zonder onze schriftelijke toestemming noch geheel, noch gedeeltelijk vermenigvuldigd

worden of aan derden getoond of ter hand gesteld, voor welk doel dan ook. Opdrachtgever is tegenover ons

aansprakelijk voor schade ontstaan doordat derden tekeningen etc. te zien of in handen krijgen. De tekeningen,

schetsen, schema’s, monsters, modellen enzovoorts, dienen ons op eerste verzoek onmiddellijk te worden

verstrekt.

Artikel 5:

Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen etc. of adviezen, ons door of namens de

opdrachtgever verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij zijn niet

verplicht de van de opdrachtgever of via hem van derden ontvangen gegevens of stukken te toetsen en gaan af

op de juistheid ervan. Opdrachtgever vrijwaart ons, met betrekking tot het bovenstaande, voor de uit bedoelde

onjuistheden voorkomende aanspraken van derden.

Artikel 6:

Alle prijzen gelden voor levering af magazijn dan wel fabriek, inclusief verpakking en exclusief BTW, tenzij anders

overeengekomen. De goederen zijn, vanaf verlaten van het magazijn dan wel fabriek, voor rekening en risico van

onze opdrachtgever, die zich voor dat risico voldoende dient te verzekeren.

Wij zijn vrij in de keuze van een doelmatige verpakking en verzending. De voor herhaald gebruik bestemde

emballage van onze producten blijft ons eigendom. De afnemer zal deze emballage te onzer beschikking houden.

Voor schade of verlies is de afnemer aansprakelijk.

Indien met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde kosten, zoals vrachtkosten, in- en uitvoerrechten,

stations-, opslag-, bewakings-, in- en uitklaringskosten, belasting of andere heffingen, na het

sluiten van de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen deze ten laste van de opdrachtgever,

evenals de gevolgen van gewijzigde wisselkoersen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor

goederen, die wij op termijn of op afroep moeten leveren en voor goederen, die wij bij ontvangst van de opdracht

niet of slechts ten dele in voorraad hebben en die wij voor zo spoedig mogelijke levering noteren, behouden wij

ons het recht voor, zonder nader bericht, de ten tijde der levering geldende prijzen en kosten te berekenen,

ongeacht voorafgaande bevestiging.

III ORDER/OPDRACHT EN ANDERE AFSPRAKEN

Artikel 7:

Een order/opdracht is voor ons slechts bindend voor zover deze door ons schriftelijk, zonder voorbehoud, is

aanvaard. Het vorenstaande geldt evenzeer voor nadere overeenkomsten en voor wijzigingen van bestaande

overeenkomsten.

Artikel 8:

Indien na het aanvaarden van een order omstandigheden optreden, die invloed hebben op de kostprijs, zoals

veranderingen in prijzen van grondstoffen, lonen, koersen, invoerrechten enzovoort, dan behouden wij ons het

recht voor die prijswijzigingen aan onze opdrachtgever door te berekenen. De opdrachtgever wordt hierover

geïnformeerd.

Artikel 9:

Indien na het aanvaarden van de order wijzigingen door onze opdrachtgever worden opgegeven, met welke

wijziging wij niet kunnen instemmen, of de order geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, komen alle reeds

gemaakte kosten alsmede het bedrag van onze winstderving en leegloopverliezen voor rekening van onze

opdrachtgever. Voor de bepaling van de omvang van voornoemde posten, is de administratie van ons leidend.

Bij annulering door de opdrachtgever is deze gehouden alle door ons reeds gemaakte kosten, alsmede onze

winstderving en leegloopverliezen te vergoeden. Annulering is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming

onzerzijds.

Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat de financiële positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft,

zijn wij gerechtigd, aan de opdrachtgever zekerheid te vragen voor betaling van het

overeengekomen, uiteindelijk verschuldigde bedrag.

Wij zijn gerechtigd, de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten totdat aan de gestelde zekerheid is

voldaan.

Indien binnen 3 maanden na het verzoek om zekerheid te stellen daaraan niet is voldaan, is de opdrachtgever in

verzuim, zonder dat in gebreke stelling nodig is, en kan de overeenkomst door ons zonder rechtelijke

tussenkomst ontbonden worden. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten, schade en winstderving

voortvloeiende uit de opdracht en uit tussentijdse beëindiging.

Artikel 10:

Het staat ons vrij, voor de uitvoering van een order, derden in te schakelen.

IV BEPALINGEN OMTRENT HET PRODUCT

Artikel 11:

Wij worden geacht aan onze verplichtingen ten aanzien van de te leveren hoeveelheid product te hebben

voldaan, wanneer wij 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheid afleveren.

Artikel 12:

Door onze opdrachtgever of namens hem, aan ons ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door

ons te vervaardigen product moeten worden aangebracht of verwerkt, moeten aan ons de benodigde hoeveelheid

met een toeslag van 10% tijdig, gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de aldus aan ons ter beschikking gestelde onderdelen of andere

goederen en voor goede toepasbaarheid daarvan. Wij gaan er, zonder enig onderzoek, van uit, dat deze

onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het te vervaardigen, opgedragen product toepasbaar, te monteren of te

verwerken zijn, behoudens andersluidende, schriftelijk overeengekomen bepalingen.

Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel door ons niet te verwerken zijn en dit

productiestilstand tot gevolg heeft, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door ons als gevolg van deze

stilstand geleden schade.

Artikel 13:

Wij nemen het te vervaardigen product eerst in productie, wanneer de door ons verstrekte proefserie door de

opdrachtgever is goedgekeurd en hij ons schriftelijk zulks heeft bericht, danwel wij die goedkeuring schriftelijk

hebben bevestigd.

V GARANTIE

Artikel 14:

Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in zowel voor de deugdelijkheid

van de door ons geleverde producten als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of gebouwde materiaal

in dier voege dat bij gespecificeerde producten de deugdelijkheid door de specificatie wordt gedefinieerd.

Gebreken aan matrijzen en daardoor geproduceerde producten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen

vier maanden, gerekend vanaf de dag van verzending, zijn ontstaan uitsluitend of overwegend als direct gevolg

van een onjuistheid in de door ons ontworpen constructie danwel ten gevolge van gebrekkige afwerking of

gebruik van slecht materiaal, zullen door ons worden hersteld.

Wij zijn niet gehouden tot het doen van enige vergoeding van schade, directe of indirecte, geleden door de

opdrachtgever of door enige derde. Ten aanzien van het gebruik van de door ons in ons bedrijf gemaakte

matrijzen geldt een garantieperiode van twee jaren, dan wel is geldend het uitdrukkelijk overeengekomen aantal

te produceren

kunststofproducten.

De voormelde door ons gegeven garantie geldt niet:

A. voor gebreken die het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen en/of onderdelen die door de

opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld respectievelijk voorgeschreven;

B. voor gebreken die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of verzuim door/aan de zijde van de

opdrachtgever of diens personeel;

C. voor gebreken die te wijten zijn aan normale slijtage, onjuiste behandeling, buitengewone belasting of gebruik

van ongeschikte bedrijfsmiddelen en corrosieve chemicaliën;

D. bij verandering van de matrijzen, buiten onze opdracht door derden uitgevoerd.

VI MATRIJZEN

Artikel 15:

Indien wij voor vervaardiging van een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. moeten zorgdragen, beginnen wij eerst

met de vervaardiging nadat onze opdrachtgever ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in

vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo vangen wij eerst met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan

matrijzen etc. aan, nadat de hiervoor verschuldigde (zonodig geschatte) kosten zijn voldaan.

Is voor de werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen, dan betaalt de opdrachtgever ons op eerste

verzoek een door ons vast te stellen voorschot op de kosten.

Artikel 16:

Matrijzen etc. door ons vervaardigd dan wel geheel of ten dele naar onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor

onze opdrachtgever de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan op het ogenblik dat deze door ons voor de

vervaardiging van het product in gebruik worden genomen, over in eigendom van de opdrachtgever, indien en

voor zover dit vooraf en schriftelijk is overeengekomen.

Deze matrijzen etc. worden evenwel door ons bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt en

behoeven niet eerder aan de opdrachtgever -op zijn schriftelijk verzoek- te worden teruggegeven dan na verloop

van twee jaren na aflevering en/of betaling van de laatste door hem bij ons gedane bestelling van producten, met

deze matrijzen vervaardigd. De opdrachtgever is gehouden om binnen drie jaar na aflevering van de laatste

bestelling, de matrijzen etc. bij ons op te halen. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt door ons schriftelijk een

termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien dit niet tijdig is geschied, wordt

door ons schriftelijk een termijn gesteld, waarbinnen de zaken alsnog kunnen worden opgehaald. Indien de

opdrachtgever niet tijdig reageert, kunnen de matrijzen etc. door ons vernietigd worden, zonder dat wij

dientengevolge gehouden zijn enige vergoeding aan de opdrachtgever te betalen. De opdrachtgever is gehouden

de kosten die wij vanwege de vernietiging moeten maken te betalen.

Artikel 17:

In gevallen waarin onze opdrachtgever de matrijs etc. levert, worden deze op zijn verzoek geretourneerd, echter

eerst nadat al onze vorderingen, uit welke hoofde dan ook, zijn betaald.

Artikel 18:

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van matrijzen etc., behalve in geval van opzet of grove

schuld onzerzijds. Voor opzet of grove schuld van ondergeschikten of onderaannemers zijn wij niet aansprakelijk.

Indien wij aansprakelijk zijn, worden de matrijzen etc. naar onze keuze ofwel hersteld ofwel vervangen.

Tot enige verdergaande verplichting of betaling van schadevergoeding zijn wij niet verplicht, evenmin zijn wij

verplicht de in ons bezit zijnde matrijzen etc. te verzekeren tegen schade door welke oorzaak dan ook.

Artikel 19:

Voor zover wij op de aanbieding of orderbevestiging hebben aangegeven voor welk aantal slagen of producten

een matrijs etc. normaal bruikbaar zal zijn, wordt de matrijs etc. na dat aantal stuks, respectievelijk na de

productie van dat aantal stuks, geacht niet meer voor verdere productie geschikt te zijn. Heeft zulk een opgave bij

de offerte of orderbevestiging niet plaatsgevonden, dan zullen wij, zodra blijkt dat een matrijs etc. niet meer voor

een economisch verantwoorde productie geschikt is, daarvan kennis geven aan de opdrachtgever. In dat geval

worden hem tevens de kosten, verbonden aan de reparatie of vervanging van de matrijs opgegeven.

Bij de beoordeling van een economisch verantwoorde productie dient mede in overweging te worden genomen de

voortschrijding van de technologie en de aanpassing van het bedrijf daaraan, zowel met betrekking tot het volume

als de arbeidsintensiteit.

Zolang een matrijs etc. naar de hierboven vermelde maatstaven nog voor productie geschikt is en zich bij ons in

bewaring bevindt, zijn bij regelmatige nabestellingen van de ermede te vervaardigen producten, de

onderhoudskosten voor onze rekening gedurende de periode van twee jaar na het eerste gebruik.

Matrijzen etc. die naar voormelde maatstaven niet meer voor productie geschikt zijn, behoeven door ons niet

meer te worden teruggegeven en mogen door ons vernietigd worden zonder dat wij daardoor tot enige

schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden zijn.

VII LEVERING

Artikel 20:

Levertijden gelden slechts bij benadering en betreffen geen fatale termijnen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de

gevolgen van overschrijding van de opgegeven levertijd. Overschrijding van de levertijd door welke oorzaak ook,

zal de opdrachtgever geen recht geven op schadevergoeding, noch op niet nakoming van enige ter zake op hem

rustende verplichting.

Ontbinding door de opdrachtgever is mogelijk onder de voorwaarden die gelden voor annulering, zoals

neergelegd in deze voorwaarden.

Wij zijn gerechtigd een bestelling in zijn geheel danwel achtereenvolgend in gedeelten af te leveren. In het laatste

geval zijn wij gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor

betaling te verlangen.

Indien en zolang een deelzending door de opdrachtgever niet wordt betaald en/of de opdrachtgever aan andere

verplichtingen voortvloeiende uit de desbetreffende overeenkomst of (een) vroegere overeenkomst(-en) niet

voldoet, zijn wij niet tot het leveren van een volgende deelzending verplicht en zijn wij gerechtigd om de

overeenkomst(-en) voor zover deze nog niet is (zijn) uitgevoerd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder enige

ingebrekestelling van de opdrachtgever, buitengerechtelijk te ontbinden, met behoud van ons recht op

schadevergoeding en zonder dat de opdrachtgever enig recht op schadevergoeding of anderszins kan doen

gelden.

VIII EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

Artikel 21:

Wij blijven eigenaar van de door ons aan de opdrachtgever geleverde zaken, ook na levering, waar deze zaken

zich ook mochten bevinden. De opdrachtgever wordt geacht de goederen voor ons te houden, zolang deze niet

volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, uit

hoofde van welke overeenkomst dan ook, aan ons.

De opdrachtgever heeft het recht de van ons gekochte producten door te verkopen of te verwerken, mits dit

geschiedt in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

Zolang geen algehele betaling heeft plaatsgevonden, mogen de zaken niet, op enigerlei wijze, strekken tot

zekerheid van schulden aan derden. In geval van niet betaling van enig opvorderbaar bedrag, danwel in geval de

opdrachtgever enige verplichting uit welke overeenkomst met ons dan ook met betrekking tot de uitvoering van

werk of verkoop van goederen jegens ons niet nakomt, alsook in geval van aanvrage van surséance van betaling,

van faillissement of liquidatie van de opdrachtgever, hebben wij het recht de overeenkomst(-en) met de

opdrachtgever gesloten, met onmiddellijke ingang, zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is, middels daartoe

aan de opdrachtgever gericht aangetekend schrijven te annuleren (waaronder ook dient te worden verstaan:

buitengerechtelijk te ontbinden).

Met voorgenoemde annulering verklaart de opdrachtgever bij voorbaat alsdan in te stemmen, in welk geval de

opdrachtgever ons nu reeds de toegang tot zijn terreinen en opstallen verleent en wij gerechtigd zijn de nog niet

betaalde geleverde goederen onmiddellijk terug te nemen, onverminderd ons recht op vergoeding van schade,

kosten, rente en gederfde winst, welke door een en ander mochten ontstaan. In vorenstaande gevallen is elke

vordering, welke wij ten laste van de opdrachtgever hebben, in haar geheel en dadelijk opeisbaar. De

opdrachtgever is verplicht ons terstond op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op

goederen waarop krachtens dit artikel ons eigendomsvoorbehoud rust.

IX OVERMACHT

Artikel 22:

Wij behouden ons het recht voor een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk, definitief of tijdelijk te

annuleren, of later uit te voeren en te verlengen, indien wij als gevolg van overmacht, in de zin van het Burgerlijk

Wetboek, boek 6 art. 75, tot nakoming daarvan niet in staat zijn, zonder daarbij tot enige schadevergoeding

gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van ons, het niet naar behoren nakomen

van verplichtingen van toeleveranciers die door de opdrachtgever aan ons zijn voorgeschreven, evenals

gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door de opdrachtgever

aan ons is voorgeschreven.

Mocht als gevolg van overmacht de verlenging van de levertijd meer gaan belopen dan drie maanden, zijn wij

bevoegd de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde deel geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder tot enige

vergoeding gehouden te zijn.

Indien daarbij sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de opdrachtgever de aan ons opgekomen kosten en/of

een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen inlevering van de door ons opgekomen

kosten en/of een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn, uiteraard tegen levering van de door ons

vervaardigde zaken.

Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, hoe ook genaamd, voor de opdrachtgever of voor

derden voor opschorting of annulering als gevolg van voormelde overmacht.

X RECHTEN VAN INTELLECTUELE EN INDUSTRIEEL EIGENDOM

Artikel 23:

Ingeval van fabricage door ons van artikelen naar tekeningen, monsters, modellen of andere aanwijzingen in de

ruimste zin van het woord, van onze opdrachtgever ontvangen of via hem van derden, staat onze opdrachtgever

er voor in dat door de vervaardiging en/of levering van die artikelen geen octrooimerken of gebruikersrechten,

handelsmodellen of enig ander recht van derden wordt aangetast en vrijwaart onze opdrachtgever ons tegen alle

aanspraken daaruit voortvloeiend.

Indien een derde op grond van enig beweerd recht als bedoeld tegen de vervaardiging en/of levering bezwaar

maakt, zijn wij zonder meer en uitsluitend op grond daarvan gerechtigd, terstond de vervaardiging en/of levering

van voor onze opdrachtgever bestemde goederen te staken en van onze opdrachtgever vergoeding van

gemaakte kosten te verlangen, onverminderd onze aanspraken op eventuele verdere schadevergoedingen,

zonder dat wij tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever gehouden zijn.

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van de door ons ontwikkelde dan wel vervaardigde

geschriften, tekeningen, monsters, analyses, ontwerpen, modellen, producten, matrijzen of andere zaken blijven

aan ons voorbehouden, ook na levering aan de opdrachtgever.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel

betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom

uit bovengenoemde zaken te verwijderen of te wijzigen.

De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door inbreuk op onze rechten van intellectuele

eigendom, gepleegd door middel van de door ons aan hem geleverde zaken. De opdrachtgever is verplicht ons

direct op de hoogte te stellen, zodra hem enige inbreuk op onze rechten bekend is.

Bij overtreding door de opdrachtgever van één van voornoemde bepalingen in onderhavig artikel is de

opdrachtgever jegens ons, zonder tussenkomst van de rechter, een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd

van € 100.000,- per overtreding en een boete van € 500,- per dag, een dagdeel daaronder begrepen, dat de

overtreding voortduurt.

XI RECLAMES:

Artikel 24:

De controle van de hoeveelheid van de geleverde producten rust bij de opdrachtgever. Alle reclames ten aanzien

van onze geleverde producten moeten binnen 24 uren na levering in ons bezit zijn, bij gebreke waarvan de

hoeveelheid als vermeld op de vrachtbrief, de afleverbon of dergelijk document geacht wordt door de

opdrachtgever als juist te zijn geaccepteerd. De opdrachtgever dient direct na aflevering van de producten,

althans vóórdat de producten in het productieproces worden gebracht, te controleren of de geleverde producten

materiaal- en/of fabricagefouten vertonen. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan

doordat producten met materiaal- of fabricagefouten in de productie van de opdrachtgever of diens afnemer zijn

opgenomen.

Alle reclames over eventuele onjuiste uitvoering van de orders, of over de kwaliteit van de geleverde producten,

moeten bij aangetekend schrijven geschieden binnen acht dagen na aflevering van de desbetreffende producten.

Bij gebreken ten aanzien van de producten als bedoeld in deze overeenkomst, dient de opdrachtgever binnen 48

uur nadat hij meent een gebrek te hebben geconstateerd, ons daarvan bij aangetekend schrijven op de hoogte te

brengen.

Wanneer de voormelde termijnen zijn verstreken, wordt de opdrachtgever geacht het geleverde volledig te

hebben aanvaard. Reclames buiten de voormelde termijnen behoeven door ons dan ook niet meer in behandeling

te worden genomen.

Indien tijdig is gereclameerd en nadat bewezen is dat de producten materiaal- of fabricagefouten vertonen, zullen

wij naar onze keuze ofwel voor kosteloze reparatie ofwel voor gehele of gedeeltelijke gratis herlevering

zorgdragen.

Tot enigerlei verdere verplichtingen zijn wij niet gehouden, met name niet tot het vergoeden van directe of

indirecte schade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten, schaden en rente welke voor de opdrachtgever of voor derden mochten

ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheid van personen in onze dienst of van tekortkomingen

van de goederen die door ons aan de opdrachtgever geleverd zijn.

Wij zijn slechts gehouden te leveren volgens de bij het plaatsen van de orders overeengekomen specificaties.

Voor de toepasselijkheid van de geleverde producten voor de door de opdrachtgever bedoelde of welke andere

van de specificaties afwijkende doeleinden dan ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Reclames worden niet in behandeling genomen wanneer de opdrachtgever op enigerlei wijze nalatig is gebleven

met zijn tot dan toe ontstane verplichtingen jegens ons uit enige overeenkomst.

De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle aanspraken tot het vergoeden van enige schade, van derden, die

voortvloeien uit deze overeenkomst.

Tenzij anders overeengekomen, is de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd producten aan ons retour te zenden

eerst na schriftelijke toestemming van ons en indien aan de opdrachtgever andere dan de door haar bestelde

en/of beschadigde producten zijn geleverd of ter beschikking gesteld.

XII BETALING

Artikel 25:

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van

deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in gebreke, door het enkel verstrijken van deze betalingstermijn,

zonder dat daartoe enige in gebrekenstelling behoeft plaats te vinden. In dat geval wordt de uitvoering van alle

voor de opdrachtgever aanvaarde opdrachten opgeschort totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, danwel

tot een door ons te stellen termijn. Wordt deze termijn overschreden, dan zijn wij gerechtigd de bedoelde opdracht

niet uit te voeren en schadevergoeding te vorderen. Van het ogenblik af, dat de betaling moet zijn geschied, is de

opdrachtgever een rente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand of een gedeelte van

een maand waarmee de vervaldatum wordt overschreden.

Betalingen dienen te geschieden, hetzij à contant te onzen kantore, hetzij door middel van bank- of girooverschrijving.

De opdrachtgever is zonder enige ingebrekestelling in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn,

alsmede ingeval van (aanvraag van) faillissement of surséance van betaling, ondercuratele- of onderbewindstelling

en liquidatie.

Alle kosten, met name de buitengerechtelijke, en de gerechtelijke ter incassering van onze vordering, verband

houdende met de te late betaling, komen voor rekening van de opdrachtgever, die in verzuim is. De

buitengerechtelijke kosten zullen 20% bedragen over het verschuldigde bedrag. Wij hebben het recht te bepalen

op welke schulden betalingen worden toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst worden

aangemerkt in mindering op de rente en de door ons gemaakte kosten. Wij hebben te allen tijde het recht nadere

zekerheden te verlangen van de opdrachtgever voor de betaling. Indien binnen 10 dagen na het verzoek om

zekerheid te stellen niet is voldaan, is de opdrachtgever zonder nadere aankondiging in gebreke en wordt de

opdracht beschouwd als te zijn beëindigd. De opdrachtgever is aansprakelijk voor al onze kosten en schade

voortvloeiende uit de opdracht en de tussentijdse beëindiging. Wij zijn gerechtigd om van de opdrachtgever te

vorderen dat deze een cessieakte tot overdracht van zijn vordering(-en) op zijn afnemer ondertekent, waartoe de

opdrachtgever zich jegens ons, indien wij dit vorderen, verplicht, zulks tot zekerheid van de betaling van de

schuld(-en) van de opdrachtgever aan ons.

De opdrachtgever verplicht zich reeds nu voor alsdan om op eerste verzoek van ons een bezitloos pandrecht te

vestigen op alle in deze overeenkomst bedoelde zaken, door ondertekening en registratie van deze voorwaarden

en de pandakte bij de Belastingdienst, voor zover het eigendomsvoorbehoud van ons op deze zaken te eniger tijd

mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van ons te verstrekken.

Rechten worden in voorkomend geval aan de opdrachtgever steeds verleend of overgedragen onder de

voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons is het de opdrachtgever niet toegestaan

haar betalingsverplichting jegens ons te verrekenen, op te schorten en/of met korting te voldoen.

XIII TOEPASSELIJK RECHT

Artikel 26:

Op al onze overeenkomsten, waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangende met een tussen ons en de opdrachtgever gesloten

overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan en worden beslecht door de bevoegde rechter van de

rechtbank Den Haag, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

XIV DEPONERING EN INGANG GELDIGHEID

Artikel 27:

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Haag en zijn geldig met

ingang van 1 augustus 2015.

ALGEMENE VOORWAARDEN SIERTEELT EN VOEDINGSTUINBOUW OPKWEEK VAN PLANTUM [BEEKENKAMP PLANTS BV]

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Plantum van uitgangsmateriaal en planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam, kantoor Gouda op 21 mei 2012. Bij strijdigheid tussen de Nederlandse tekst en de vertaling is de Nederlandse tekst leidend.

Artikel 1 Begripsbepaling
1. Onder de “verkoper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het leveren van producten als bedoeld in artikel 1 lid 3 en het sluiten van transacties met betrekking tot deze producten, in de ruimste zin van het woord, waaronder de inkoop en verkoop van producten, het verhuren en/of verkopen van in eigen onderneming gekweekte producten, het vermenigvuldigen van bloemen of planten.
2. Onder de “koper” wordt verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de verkoper enige overeenkomst aangaat met betrekking tot in artikel 1 lid 3 genoemde producten.
3 Onder “product” of “producten” wordt verstaan: uitgangsmateriaal en/of planten van sierteelt en tuinbouw alsmede tuinbouwmaterialen, zoals meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door de verkoper gedane aanbiedingen, verkopen, leveringen en gesloten overeenkomsten met betrekking tot producten zoals omschreven in artikel 1 lid 3 van deze algemene voorwaarden.
2. Eventuele voorwaarden van de koper, van welke aard ook en hoe ook genaamd, zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
4. Een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt door de verkoper aan de koper beschikbaar gesteld.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.
2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door de koper wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door de koper daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door de verkoper.
3. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, reizigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt deze de verkoper eerst nadat deze schriftelijk door de verkoper is aanvaard.
4. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien geen prijs is overeengekomen, zal de op het moment van levering geldende prijs van de verkoper bepalend zijn.
5. De verkoper heeft het recht om naar redelijkheid en billijkheid de prijs aan te passen tot op een door hem te bepalen niveau, indien zijn kosten in aanmerkelijke mate zijn toegenomen sinds de vaststelling van de prijs.
6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).
7. Bij annulering van de overeenkomst door de koper is deze terstond 25% van de bruto verkoopwaarde van de te leveren producten als annuleringsvergoeding verschuldigd.
8. In het geval dat de desbetreffende producten door bovenbedoelde annulering onverkoopbaar of slechts voor een lagere prijs verkoopbaar blijken te zijn, is de koper aansprakelijk voor eventuele prijsverschillen en verdere door de verkoper geleden schade.
9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade als gevolg van de annulering zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4 Verkoopvoorbehoud
1. Bestellingen van producten waarvoor materiaal moet worden aangekocht van de koper dat tijdens de inkoop nog niet is volgroeid, worden door de verkoper aangenomen onder voorbehoud van het normaal opkweekgemiddelde van goed plantaardig materiaal van goed uiterlijk.
2. Gehele of gedeeltelijke mislukking van de opkweek of oogst van producten of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat de verkoper van zijn verplichting tot levering en van zijn verdere verplichtingen, tenzij zulks aan opzet of grove schuld van de verkoper te wijten is.
3. Indien de levering van een bestelde soort, om welke reden dan ook, niet mogelijk is, heeft de verkoper het recht om een andere soort te leveren, ofwel om de order te annuleren. De verkoper zal zich inspannen om in overleg met de koper een zo gelijkwaardig mogelijke soort te leveren. Deze vervangende levering geschiedt op dezelfde condities als oorspronkelijk is overeengekomen. Indien de koper een andere soort niet accepteert, heeft hij het recht om de bestelling van deze betreffende soort te annuleren. Indien de bestelling van de niet-leverbare soort onderdeel uitmaakt van een uitgebreidere overeenkomst, dan ziet bedoelde annulering slechts op deze niet-leverbare soort en blijft de overeenkomst voor het overige in stand. Indien levering van een andere soort is overeengekomen, heeft de koper geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 5 Levering en transport 1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders overeengekomen. Bij de levering gaat het risico van de betreffende producten, met alles wat daaraan is verbonden, op de koper over.
2. De verkoper bepaalt na overleg met de koper de leveringsdatum of periode. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal de verkoper er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien de verkoper niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij de koper daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal per direct gelden als de overeengekomen leveringsdatum.
3. Indien de koper de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor de koper.
4. Indien de koper de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor de koper.
5. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige of latere afname van de producten als in lid 3 of 4 van dit artikel komen voor rekening van de koper.
6. Indien na verstrijking van een beperkte bewaartermijn, welke gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname door de koper heeft plaatsgevonden en het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten geen andere keuze laat, wordt de order geacht door de koper te zijn ontbonden. In dat geval is de koper gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade.

Artikel 6 Verpakking/emballage/karren/pallets
1. Eenmalige verpakking kan in rekening worden gebracht en wordt niet teruggenomen.
2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van de verkoper.
3. De verkoper is gerechtigd de koper voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.
4. De koper is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan de verkoper te retourneren. Indien is overeengekomen dat de verkoper verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient de koper te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden blijven en dat deze op zodanige wijze worden opgeslagen dat de verkoper deze op een normale wijze kan afhalen.
5. De koper mag verpakking en emballage niet in gebruik houden of door derden laten gebruiken.
6. Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dienen door de koper binnen 1 week identieke karren, rolcontainers of meermalige pallets met dezelfde wijze van registratie (zoals chip of label) geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is de koper verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten gebruiken.
7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is de koper verplicht aan de verkoper de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering.

Artikel 7 Betaling
1. De verkoper heeft het recht van de koper een vooruitbetaling op het factuurbedrag te vorderen van 50%.
2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
3. De koper is niet bevoegd op de te betalen koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
4. De koper is niet bevoegd de nakoming van zijn betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door hem bij de verkoper ingediende klacht over de geleverde producten, tenzij de verkoper in ruil voor een zekerheidsstelling uitdrukkelijk met opschorting akkoord gaat.
5. Alle betalingen geschieden ten kantore van de verkoper of door storting of overschrijving op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening.
6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. De verkoper heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan de koper.
7. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting uit lid 2 van dit artikel voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is de verkoper gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de koper in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. De verkoper is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van de koper het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.
8. Is de koper in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.
9. De verkoper behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien door de koper vorige leveranties niet zijn betaald, of de koper anderszins op enige wijze zijn verplichtingen tegenover de verkoper niet is nagekomen of niet-nakoming dreigt. De koper is gehouden tot betaling van de als gevolg hiervan door de verkoper te lijden schade. De verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de koper ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.
10. De in een andere EU-lidstaat dan Nederland gevestigde koper zal de verkoper schriftelijk mededeling doen van zijn correcte BTW-identificatienummer. De koper zal de verkoper voorts alle gegevens en bescheiden verschaffen die de verkoper nodig heeft voor het bewijs dat de producten zijn afgeleverd in een andere EU-lidstaat dan Nederland. De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken voortkomende uit en alle nadelige gevolgen van het niet of niet volledig naleven door de koper van het bepaalde in dit artikellid. De verkoper behoudt zich het recht voor om de door de koper verschuldigde prijs te vermeerderen met het BTW-tarief dat voor de betrokken levering bij levering binnen Nederland zou gelden.

Artikel 8 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de verkoper, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hieronder vallen onder andere stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2. Indien tengevolge van overmacht de overeenkomst door de verkoper niet kan worden nagekomen, dan moet de verkoper de koper zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.
3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 14 bevoegde rechter wenden.

Artikel 9 Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zal de ene partij de andere partij schriftelijk omtrent de onvoorziene omstandigheden informeren en zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.
2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de op grond van artikel 14 bevoegde rechter wenden.

Artikel 10 Garanties en klachten
1. De verkoper waarborgt dat de producten, die op grond van de overeenkomst geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.
2. De verkoper staat niet in voor de rasechtheid van die producten, die algemeen bekend staan als zijnde terugsportend.
3. De verkoper staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.
4. Aan de koper wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens de verkoper, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt, echter zonder enige aansprakelijkheid van de verkoper.
5. De verkoper registreert de door hem gebruikte gewasbeschermingsmiddelen in de eigen administratie. Afschriften van deze registratie zijn op aanvraag door de koper te verkrijgen.
6. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over getal, maat of gewicht van het geleverde, dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
7. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan de verkoper kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan de verkoper te worden medegedeeld.
8. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan de verkoper te worden medegedeeld dat de verkoper het product kan controleren.
9. Een klacht dient ten minste te bevatten:
a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;
b. De opslagplaats van het product, waar de klacht betrekking op heeft;
c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door de verkoper geleverde en door de koper afgekeurde producten dezelfde zijn.
10. Wanneer geleverde producten krachtens het bepaalde in dit artikel door de koper worden afgekeurd en de koper en de verkoper het niet dadelijk eens worden over een minnelijke regeling, dan moet de koper een beroep doen op een onafhankelijk officieel erkende deskundige, die een expertiserapport opmaakt. De kosten van het deskundigenrapport zijn, indien de afkeuring gerechtvaardigd is, voor rekening van de verkoper en als zij ongerechtvaardigd is, voor rekening van de koper. De betreffende kosten moeten in elk geval door de koper worden voorgeschoten.
11. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door de koper van de gehele levering.
12. Op de koper rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid conform lid 6 van dit artikel aan de verkoper te melden.
13. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde. In geen enkel geval is de verkoper aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.
2. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 8, lid 1.
3. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door de verkoper wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 5 lid 2 met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient de verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij de koper aan de verkoper een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
4. Schadevergoeding bij een klacht kan alleen plaatsvinden, indien de klacht conform artikel 10 is ingediend, terecht blijkt te zijn en er sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid van de verkoper. Bovendien zal de schadevergoeding beperkt zijn tot het gedeelte van het geleverde waar de klacht betrekking op heeft.
5. Wanneer een gedeelte van de teelt bij de koper is mislukt als gevolg van de geleverde producten, dan zal, indien de verkoper op basis van lid 4 van dit artikel is gehouden tot schadevergoeding, de door de verkoper verschuldigde schadevergoeding niet hoger zijn dan het percentage van de factuurwaarde dat gelijk is aan het gedeelte van de teelt die bij de koper is mislukt. Indien bij een schademelding door de verkoper en de koper gezamenlijk of door een derde het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten wordt vastgesteld, zal dit percentage bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van de verkoper.
6. Schadevergoeding mag niet door de koper worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.
7. Op beide partijen rust de plicht eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.
8. Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding op grond van deze algemene voorwaarden verjaart, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van de betreffende producten zonder dat de vordering schriftelijk bij de verkoper is ingediend.

Artikel 12 Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling
1. Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel gaat de eigendom van de producten op de koper over op het moment van levering volgens artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
2. Alle geleverde en nog te leveren producten en daaruit ontstane producten, ongeacht in welke staat van het teeltproces, blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in art. 3:92 lid 2 BW, volledig zijn betaald.
3. Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. De koper verplicht zich op eerste verzoek van de verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die de koper uit hoofde van doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
4. De koper is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar van de verkoper te bewaren.
5. De verkoper is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de koper aanwezig zijn terug te nemen indien de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De koper zal de verkoper te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van de verkoper.
6. Indien gerede twijfel bestaat bij de verkoper omtrent het vermogen van de koper tot betaling, is de verkoper bevoegd om zijn prestaties uit te stellen totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Indien door de koper niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft, is de verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De koper is in dit geval aansprakelijk voor de door de verkoper te maken kosten.

Artikel 13 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van rassen
1. De geleverde producten mogen door de koper slechts worden gebruikt voor de teelt van eindproduct op het bedrijf van de koper. Het eindproduct mag door de koper uitsluitend worden verkocht onder de desbetreffende rasnaam en eventuele merknaam.
2. Uitgangsmateriaal en plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet worden gebruikt voor verdere vermeerdering van het ras. Bovendien mag illegaal vermeerderd uitgangsmateriaal en plantmateriaal niet:
a. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,
b. in het verkeer worden gebracht,
c. verder worden verhandeld, d. uitgevoerd, e. ingevoerd, of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden.
3. De verkoper is gerechtigd om het bedrijf van de koper c.q. de onder diens beheer zijnde percelen, alwaar het door de verkoper geleverde uitgangs- of plantmateriaal zich bevindt, te betreden teneinde dat materiaal te bezichtigen c.q. te beoordelen. De verkoper zal de koper tijdig van zijn komst op de hoogte stellen.
4. De koper is verplicht direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf en de gewassen aan controle-instanties die namens de eigenaar van een aan hem geleverd ras controlehandelingen verrichten. De koper dient daarbij desgevraagd tevens direct inzage te geven in zijn administratie, zoals facturen, die voor dit onderzoek relevant zijn.
5. Indien de koper een mutant in het beschermde ras vindt, dan dient hij dit onmiddellijk bij aangetekend schrijven mede te delen aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger.
6. Op schriftelijk verzoek van de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger zal de koper binnen een periode van twee maanden na ontvangst van dit verzoek beproevingsmateriaal van de mutant om niet aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger afstaan.
7. Het is de koper bekend dat de vinder van een mutant, zijnde een wezenlijk afgeleid ras, in het beschermde ras de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de mutant te exploiteren.
8. Het is de koper in het bijzonder bekend dat de vinder van een mutant de toestemming behoeft van de kwekersrechthouder(s) met betrekking tot het “moederras” om de in lid 2 genoemde handelingen met betrekking tot alle materiaal van de mutant, inclusief geoogst materiaal (derhalve ook bloemen, planten en/of plantendelen) te verrichten.
9. De koper is gehouden alle medewerking te verschaffen, die door de verkoper wordt gewenst, waaronder medewerking bij het verzamelen van bewijsmateriaal, ingeval de verkoper in een procedure verwikkeld raakt over kwekersrechten of andere intellectuele eigendomsrechten.
10. De koper verleent toestemming aan groothandelaren, veilingen, importeurs en/of exporteurs om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid geoogst product die de koper verhandelt van de rassen van de kwekersrechthouder. Daarnaast geeft de koper specifiek toestemming aan de veilingen om informatie te verstrekken aan de kwekersrechthouder en/of zijn vertegenwoordiger betreffende de hoeveelheid product die van hem bij de veiling wordt verhandeld onder de code ‘overig’.

 

Artikel 14 Geschillenregeling
1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen de verkoper en de koper gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de verkoper is gevestigd. Daarnaast heeft de verkoper te allen tijde het recht de koper voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.

Artikel 15 Slotbepaling Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

ALGEMENE DIENSTENVOORWAARDEN BEEKENKAMP PLANTS BV

Algemene voorwaarden voor het in opdracht uitvoeren van opkweekwerkzaamheden van plantaardig uitgangsmateriaal van tuinbouwproducten.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam op 13 januari 2011.

Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij opdrachtgever plantaardig uitgangsmateriaal, te weten zaad, stek of weefselkweek, levert aan opdrachtnemer met de opdracht om dit uitgangsmateriaal op te kweken tot plantmateriaal. Basis van deze overeenkomst is dat de eigendom van het uitgangsmateriaal en het daaruit voortkomende plantmateriaal steeds eigendom blijft van opdrachtgever.

2. Eventuele voorwaarden van opdrachtgever, van welke aard ook en hoe ook genaamd zijn, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, niet van toepassing.

3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk te worden overeengekomen. Zij worden, voor zover zij niet in de plaats treden van de bepalingen van deze algemene voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.

Artikel 2 Begripsbepaling

1. Onder “opdrachtgever” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die aan “opdrachtnemer” de opdracht geeft om plantaardig uitgangsmateriaal, dat eigendom is van opdrachtgever, op te kweken tot plantmateriaal dat geschikt is voor de teelt op het bedrijf van opdrachtgever of voor vervolgteelt elders.

2. Onder “opdrachtnemer” wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die zich verbindt tot het verrichten van de werkzaamheden die nodig zijn voor het opkweken van plantmateriaal.

Artikel 3 Aanbiedingen en prijzen

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een offerte of aanbieding heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 dagen.

2. Met de schriftelijke bevestiging van de offerte of aanbieding door opdrachtgever, waarbij nadrukkelijk wordt aangegeven dat het een opdracht tot dienstverlening betreft, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen, tenzij binnen vijf dagen na de verzending van de bevestiging door opdrachtgever daartegen schriftelijk bezwaar wordt gemaakt door opdrachtnemer.

3. Overeenkomsten worden gesloten onder de voorwaarde dat het uitgangsmateriaal, met vermelding van rasnaam en bijbehorende specificaties, bij aanvang van de opkweekwerkzaamheden voor opdrachtnemer beschikbaar is.

4. Indien een overeenkomst tot stand komt door tussenkomst van agenten, handelsvertegenwoordigers en/of andere tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt deze opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door opdrachtnemer is aanvaard.

5. De prijzen zijn exclusief BTW en bijkomende kosten, waaronder begrepen: transportkosten, kosten van emballage, kosten van kwaliteitscontrole en/of fytosanitair onderzoek, invoerrechten, overheids- en andere publiekrechtelijke heffingen, alsmede kwekersrechtelijke- en eventuele andere vergoedingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. De prijzen zijn voor zover niet anders is aangegeven, in Euro’s (€).

7. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever voor inzaai of uitplant is deze terstond 25% van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden verschuldigd. Opdrachtgever is verder aansprakelijk voor alle reeds door opdrachtnemer gemaakte onkosten. Bij annulering van de overeenkomst door opdrachtgever na inzaai of uitplant is deze terstond 100% van de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden als annuleringsvergoeding verschuldigd.

8. In het geval dat opdrachtgever na bovenbedoelde annulering het zaad of plantmateriaal retour wil dient hij opdrachtnemer hier tegelijk met de annulering over te informeren. Indien opdrachtgever het zaad of plantmateriaal niet binnen zeven dagen na annulering bij opdrachtnemer ophaalt heeft opdrachtnemer het recht het zaad of plantmateriaal te vernietigen.

9. Op beide partijen rust de plicht de eventuele schade zo veel mogelijk te beperken.

Artikel 4 Levering en transport

1. Levering vindt plaats af bedrijf, tenzij anders is overeengekomen.

2. Opdrachtnemer bepaalt na overleg met opdrachtgever de leveringsdatum. Opgegeven levertijden worden niet beschouwd als fatale termijn. Indien een leveringsdatum is overeengekomen, zal opdrachtnemer er naar streven zoveel mogelijk deze datum voor levering aan te houden. Indien opdrachtnemer niet op de overeengekomen dag of binnen de overeengekomen termijn kan leveren, zal hij opdrachtgever daaromtrent zo tijdig mogelijk informeren. Partijen zullen in overleg een nieuwe dag van aflevering vaststellen. Deze nieuwe dag van aflevering zal gelden als de overeengekomen leveringsdatum als in artikel 10 lid 5.

3. Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt vóór de overeengekomen afleveringsdatum of periode zoals in lid 2 bepaald, is het hieruit voortvloeiende risico geheel voor opdrachtgever.

4. Indien opdrachtgever de bestelde producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leveringsdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor opdrachtgever. Tevens zullen de door opdrachtnemer gemaakte kosten voor de langere opkweekperiode bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Verpakking/emballage/karren/pallets

1. Eenmalige verpakking wordt tegen kostprijs in rekening gebracht en wordt niet teruggenomen.

2. Alle verpakkingen en emballage, uitgezonderd eenmalige emballage, blijven eigendom van opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever voor meermalige verpakking en ander duurzaam materiaal een overeengekomen gebruiksvergoeding in rekening te brengen, welke vergoeding afzonderlijk op de factuur wordt vermeld.

4. Opdrachtgever is verplicht binnen 30 dagen na levering of onmiddellijk na het planten, verpakking en emballage op eigen kosten en in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan opdrachtnemer te retourneren. Indien is overeengekomen dat opdrachtnemer verpakking en emballage zelf zal afhalen, dient opdrachtgever met betrekking tot de door opdrachtnemer aangekondigde datum, te zorgen dat verpakking en emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden blijven en op zodanige wijze op te slaan dat opdrachtnemer deze op een normale wijze kan afhalen.

5. Opdrachtgever mag verpakking en emballage niet in gebruik houden, of door derden laten gebruiken.

6. Karren, rolcontainer en meermalige pallets dienen direct geretourneerd te worden, tenzij anders is overeengekomen. Het is verboden deze voor eigen gebruik aan te wenden of aan derden mee te geven.

7. Bij beschadiging of verlies van meermalige verpakkingen, karren, rolcontainers, pallets etc. is opdrachtgever verplicht aan opdrachtnemer de reparatie- of vervangingskosten te vergoeden alsmede eventuele extra huurkosten ten gevolge van te late retournering.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden in verschillende termijnen die in rekening worden gebracht naarmate de dienst vordert. Opdrachtnemer zal per termijn de benodigde materialen en hulpstoffen in rekening brengen die na betaling eigendom worden van opdrachtgever. Hieronder worden niet begrepen verpakkingen en emballage.

2. Alle betalingen dienen te geschieden binnen zeven dagen na factuurdatum. Betaling van de laatste termijn dient te geschieden voorafgaand aan de aflevering van het plantmateriaal.

3. Opdrachtgever is niet bevoegd op de te betalen prijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

4. Opdrachtgever is niet bevoegd de nakoming van haar betalingsverplichting op te schorten, in geval van een door hem bij opdrachtnemer ingediende klacht over de geleverde producten.

5. Alle betalingen geschieden ten kantore van opdrachtnemer of door storting of overschrijving op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.

6. Betaling dient te geschieden in Euro’s (€) tenzij anders op de factuur is aangegeven. Opdrachtnemer heeft het recht om in het laatste geval koersverschillen door te berekenen aan opdrachtgever.

7. Indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op dat moment het eigendom van het plantmateriaal op te eisen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet afleveren van het plantmateriaal.

8. Bovendien is opdrachtnemer gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat opdrachtgever in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 2 genoemde betalingsverplichting, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt gerekend. Opdrachtnemer is tevens gerechtigd om bij het in verzuim zijn van opdrachtgever het daardoor opgelopen valutakoersverlies in rekening te brengen.

9. Is opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van een van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, voor zijn rekening.

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor orders of overeenkomsten niet of niet langer uit te voeren, indien opdrachtgever op enige wijze zijn verplichtingen tegenover opdrachtnemer niet is nagekomen of niet nakoming dreigt. Opdrachtnemer zal opdrachtgever hier onverwijld van in kennis stellen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de opdrachtgever ten gevolge van het niet uitvoeren van orders.

Artikel 7 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedsfeer van opdrachtnemer, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en aan gebreken in de aan opdrachtnemer toegeleverde materialen anderzijds.

2. Indien ten gevolge van overmacht de levering door opdrachtnemer niet kan worden uitgevoerd, dan moet opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk omtrent de omstandigheden informeren.

3. In geval van overmacht zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

4. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na de schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

1. In geval van onvoorziene omstandigheden bij één der partijen, die zo ernstig zijn dat de andere partij, gelet op de eisen van redelijkheid en billijkheid, niet mag verwachten dat de gesloten overeenkomst ongewijzigd in stand blijft, zullen partijen overleggen over een wijziging van de overeenkomst of over het geheel of gedeeltelijk ontbinden van de overeenkomst.

2. Indien partijen het niet binnen 10 dagen na schriftelijke mededeling van de bedoelde omstandigheden eens kunnen worden over wijziging of ontbinding, dan kan ieder van de partijen zich tot de rechter wenden.

Artikel 9 Garanties en klachten

1. Opdrachtnemer waarborgt dat de producten, die op grond van de order geleverd moeten worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst.

2. Opdrachtnemer staat niet in voor de hoeveelheid, de kwaliteit en de eigenschappen van het plantmateriaal dat wordt opgekweekt uit het geleverde uitgangsmateriaal. Opdrachtnemer kan daarnaast niet instaan voor het uitblijven van gebreken, waaronder nadrukkelijk begrepen ziekten, die het gevolg zijn van het geleverde uitgangsmateriaal.

3. Opdrachtnemer staat niet in voor groei en bloei van de geleverde producten.

4. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen twee dagen na aflevering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

5. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk (en in ieder geval binnen twee dagen) na constatering aan opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, en binnen acht dagen schriftelijk aan opdrachtnemer te worden medegedeeld.

6. Klachten dienen bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan opdrachtnemer te worden medegedeeld dat opdrachtnemer het plantmateriaal kan controleren. Teneinde de controle te kunnen uitvoeren dient opdrachtnemer bovendien direct toestemming te krijgen van opdrachtgever om zijn bedrijf te betreden.

7. Een klacht dient ten minste te bevatten:

a. Een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek;

b. De opslagplaats van het plantmateriaal, waar de klachtbetrekking op heeft;

c. Een opgave van feiten, op grond waarvan kan worden vastgesteld dat door opdrachtnemer geleverde en door opdrachtgever bekritiseerde of afgekeurde producten dezelfde zijn.

8. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring door opdrachtgever van de gehele levering.

9. Op opdrachtgever rust de plicht de geleverde hoeveelheid van de geleverde partij bij inontvangstneming te (doen) controleren en een geconstateerde afwijking in hoeveelheid conform lid 4 aan opdrachtnemer te melden.

10. Het uiten van een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van een klacht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, tenzij in één van de in dit artikel genoemde gevallen. In een dergelijk geval zal de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt zijn tot maximaal de factuurwaarde van de overeengekomen opkweekwerkzaamheden. In geen enkel geval is opdrachtnemer aansprakelijk voor enige vorm van vervolgschade, gederfde omzet of gederfde winst.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht als bedoeld in artikel 7, lid 1.

3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de kwaliteit en gezondheid van het uitgangsmateriaal dat door opdrachtgever ter beschikking is gesteld.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle schade die bij opdrachtnemer of bij derden kan ontstaan als gevolg van ziekten of andere gebreken in het uitgangsmateriaal dat hij aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

5. Alle aansprakelijkheid met betrekking tot niet tijdige levering door opdrachtnemer wordt hierbij uitgesloten, tenzij de overeengekomen leveringsdatum met meer dan zeven dagen wordt overschreden. In geval van overschrijding van de leveringsdatum met meer dan zeven dagen dient opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij opdrachtgever aan opdrachtnemer een redelijke termijn zal moeten stellen om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

6. Bij een conform artikel 9 ingediende klacht is opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien de ingediende klacht terecht blijkt te zijn en er tevens sprake is van verwijtbaarheid of bewuste nalatigheid aan de zijde van opdrachtnemer. Bij een schademelding zal het percentage afwijkende, zieke of zwakke planten door opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk of door een onafhankelijke derde worden vastgesteld. Dit percentage zal bepalend zijn voor de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat de schade als gevolg van afwijkende, zieke of zwakke planten zo veel mogelijk wordt beperkt.

7. Schadevergoeding mag niet door opdrachtgever worden gecompenseerd en geeft geen recht het factuurbedrag niet of niet tijdig te voldoen.

Artikel 11 Kwekersrechtelijke- of contractuele bescherming van originele rassen

1. Uitgangsmateriaal en/of plantmateriaal van rassen, die door een in Nederland en/of enig ander land aangevraagd of verleend kwekersrecht dan wel middels een contractueel kettingbeding zijn beschermd, mag niet

a. worden gebruikt voor de voortbrenging of verdere

vermeerdering van het ras,

b. ten behoeve van de vermeerdering worden behandeld,

c. in het verkeer worden gebracht,

d. verder worden verhandeld,

e. uitgevoerd,

f. ingevoerd,

of voor één van deze handelingen in voorraad worden gehouden. 5

2. Opdrachtgever staat er voor in dat de toestemming van de kwekersrechthouder is verkregen voor de handelingen die opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst tot opkweek dient te verrichten.

3. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn gehouden kwekers-, merk- en octrooirechten die op het betreffende plantmateriaal rusten te respecteren.

Artikel 12 Geschillenregeling

1. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen (ook die slechts door één partij als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen opdrachtnemer en een in het buitenland gevestigde opdrachtgever gesloten overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslist door de Nederlandse Rechter, die bevoegd is in het gebied, waarin de opdrachtnemer is gevestigd. Daarnaast heeft opdrachtnemer te allen tijde het recht opdrachtgever voor de wettelijk of ingevolge de geldende internationale conventie bevoegde rechtbank te dagen.

Artikel 13 Slotbepaling

Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze algemene voorwaarden voor het overige partijen blijven binden. Partijen zullen alsdan in overleg treden om te komen tot een nieuwe bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan hetgeen partijen hebben bedoeld.

Januari 2011

Volver arriba